‘Het lid erkent uitdrukkelijk dat deelname aan de activiteiten of initiatieven van de vzw Customer Experience Forum  op geen enkele wijze afbreuk doet aan de confidentialiteits- of andere verbintenissen waartoe het lid  zelf ten aanzien van derden gehouden is. Aldus aanvaardt het lid dat het de vzw Customer Experience Forum op geen enkele wijze kan aanspreken voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuken op voormelde verplichtingen, tevens vrijwaart het lid de vzw Customer Experience Forum volledig en voorbehoudloos voor alle aanspraken of vorderingen die derden ten aanzien van de vzw Customer Experience Forum zouden formuleren ingevolge eventuele inbreuken.’